Log in or sign up


USER:
PASS:

 
 
REGULATIONS OF CLAN
REGULATIONS OF CLAN

1. If Clan member becomes idle for more than 20 days, Owner has the right to remove AWOL member from clan. (AWOL = absent without leave). Reasons for absence for longer than 20 days must be made known to Owner to avoid removal from clan. Any member after 20 days absence will need to re-apply to join clan.

2. The decision to become a Clan member is made by the owner and the internals.

3. Before player be able to verification, he should be active on BSC TeamSpeak'a.

4. All clan members must display (BSC) tag. Members not displaying tag will face demotion or possible removal from the clan. Players who display BSC tag that are not members will be asked to remove tag until the player has been approved by Owner. For the purposes of recruiting, only Internals department and the Owner may exist under other names;

5. The use of Bad Language, Name Calling or Racist remarks will not be tolerated on the BSC server. Offenders will be kicked from the room until these requests are met. Constant offenders will be banned. Any player being disrespectful to clan members will be punished more severely.

6. BSC rules are displayed in two languages during game play and must be obeyed at all times, Auto Kick is in operation and constant offenders will be banned. Admin will also monitor the room and will advise any player stepping outside the rules before taking action.
A. The rules can be displayed by typing the comment !rules

7. Sniping is also classed as Camping, if you use sniper rifles, you must move around the map and not sit in one place.

8. If the Clan members with the rank of Junior - Admin and higher give a !warn comment, the must give a reason for it. 3 warnings must be given before the player will be removed. There are 3 exceptions that do not need any warnings before the player will be kicked out:
A. When the player is constantly camping
B. When the player is constantly breaking the server rules
C. When the player reconnects to the server after being kicked out and continues to break the server rules

In the case of these 3 exceptions, Admin can kick out or temporarily ban the player up to 300 minutes maximum, according to the severity of the rule that was broken.

9. A permanent ban given by the owner, internals, or masters.

10. Complaints about Clan Members or any Questions, Please contact (BSC)Macabros /(BSC)StaryKapeć / (BSC)Beb.

11. Clan members cannot use P90 or Juggernaut. We care about the good reputation of the clan.

12. If the player uses any cheats (Wallhack, Aimbot, etc.) they will be permanently banned.

13. Clan members cannot change their nicknames that they gave when they became a Clan member. The same nickname must be used as the one on the official Clan registration site. If changing of the nickname is truly necessary, they must inform the owner and internal.

14. A. A Rookie is subordinate (lesser) to Owner, Internal, Master Admin.
B. Decisions made by Admins will never be challenged. (See 10 above if you need to make a complaint).
C. Only Master Admins(and higher rank) can organise a special match, Knife only, Pistol only etc.
D. Only Master Admin rank and higher can change maps.

15. Official matches on server S&D can only be played by members of division S&D.

16. Division S&D is lead by sHooTer and Macabros. Only they have the right to decide who is in the division.

17. While filling out the application to become a Clan member, when asked the question if you read the terms and conditions, you must type: Viva la revolution. If you do not put this down, your chances of becoming a Clan member will be lowered.REGULAMIN KLANU


1. Jeśli członek klanu bedzie nieaktywny więcej niż 20 dni, założyciel ma prawo go z niego wyrzucić. Powody nieobecności, dłuższe niż 20 dni, muszą być zgłaszane do założyciela, w celu uniknięcia wyrzucenia. Każdy członek po 20 dniach nieobecności może ponownie złożyć podanie, aby dołączyć do klanu.

2. O przyjęciu do klanu decyduje Owner i Internal.

3. Zanim gracz zostanie zweryfikowany musi być aktywny na TeamSpeaku.

4. Wszyscy członkowie klanu muszą mieć przed nickiem tag (BSC). Członkowie nie noszący tagu, dostaną ostrzeżenie, jeśli ono nie pomoże, zostaną usunięci z klanu. Gracze, którzy będą nosić tag klanowy, a nie są członkami klanu, zostaną poproszeni o jego zdjęcie, dopóki nie zostaną zatwierdzeni przez założyciela. W celach prowadzenia rekrutacji, tylko Internals department i Owner mogą występować pod innymi nazwami.

5. Używanie obraźliwego języka, obrzucanie wyzwiskami lub rasistowskie poglądy nie są tolerowane na serwerach BSC. Gracze łamiący te zasady, zostaną natychmiast wyrzuceni z serwera. Stałe ich łamanie prowadzi do bana. Obraźliwe nastawienie, wobec członków klanu, będzie traktowane bardziej surowo.

6. Zasady panujące na serwerze, będą wyświetlane w dwóch językach podczas gry i muszą być przestrzegane cały czas. Na serwerze działa AutoKick, który wyrzuca gracza po złamaniu którejś z zasad. Osoby stale łamiące zasady będą banowane. Admin może również obserwować grę i informować graczy o łamaniu zasad.
a. Zasady mogą być sprawdzone poprzez wpisanie komendy !rules.

7. Snajperstwo jest również klasyfikowane do kampienia, jeśli używasz karabinu snajperskiego, musisz cały czas się poruszać, a nie siedzieć w jednym miejscu.


8. Członkowie klanu z rangą Junior-Admin i wyższą, używając komendy !warn, muszą podać przyczynę danego ostrzeżenia. 3 ostrzeżenia muszą być użyte zanim gracz zostanie wyrzucony.

a. Wyjątkami od 3 warnów są:
-notoryczne campienie,
-stale łamanie regulaminu mimo ostrzeżeń
-mimo wyrzucenia z serwera, gracz wchodzi ponownie i nadal łamie zasady serwera.
-inne, niestosowne zachowania.

W tych przypadkach gracz może zostać kicknięty lub tymczasowo zbanowany ( na okres max. 300 minut ) w zależności od poziomu łamania regulaminu.

9. Stały ban/zakaz dawany jest przez Ownera, Internala lub Mastera

10. Skargi na członków klanu lub jakieś pytania, proszę składać do (BSC)Macabros / (BSC)StaryKapeć / (BSC)Beb / (BSC)Lokomotywa.

11. Członkowie klanu nie mogą używać P90 i niszczyciela. Dbamy o dobrą reputację klanu.

12. Jeśli gracz używa cheatów (wallhack, Aimbot itd.) dostanie bana na stałe.

13. Członkowie klanu nie mogą zmieniać swoich nicków, które zostały podane, podczas przystąpienia do klanu. Ten sam nick musi być używany jako jeden na oficjalnej stronie klanu. Jeśli zmiana nicku jest naprawdę konieczna, trzeba poinformować ownera i internal .

13.
a. Nowy członek jest podporządkowany do Ownera / Internala / Master Admina / Admina.
b. Decyzje podjęte przez Adminów nigdy nie będą kwestionowane (Patrz punkt 10, jeśli potrzebujesz złożyć skargę)
c. Internals jest prawą ręką założyciela.
d. Tylko Master Admini(i wyżsi rangą) mogą organizować mecze specjalne: Tylko na noże / Tylko na pistolety itd.
e. Tylko Master Admini i wyżsi rang? mogą zmieniać mapy.

15. Oficjalne mecze na serwerze S&D mogą być rozgrywane tylko przez członków dywizji S&D.

16. Dywizja S&D jest prowadzona przez sHooTera i Macabrosa. Tylko oni mają prawo do decydowania o tym, kto jest w dywizji.


17. Jeśli chcesz dołączyć do klanu, przy podaniu w pole " Czy zapoznałeś/aś się z regulaminem ", proszę wpisać: Viva la revolution, brak tej dopiski,
zmniejsza szansę dostania się do klanu.